2 způsoby, jak začít s podnikáním ve vlastní zubní ordinaci

Vlastní zubní ordinace je sněm skoro každého kdo jste ukončil studium. Nebo už nějakou dobu pracujete jako zaměstnanec a konečně byste chtěli svou zubní ordinaci? Výborně. Představíme vám dva různé způsoby, jak můžete jako zubní lékaři podnikat. Získáte tak základní představu o svých možnostech a snáze se rozhodnete, jak budete pokračovat a co pro vás bude nejvýhodnější.

Živnostenské podnikání

Podnikání na tzv. živnostenský list sice upravuje zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon., zároveň se v něm ale dozvíte, že činnost nejen lékařů, včetně zubních lékařů, pod působnost tohoto zákona nespadá. Na vaši oblast podnikání se vztahuje speciální zákon č. 95/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

O čem tento zákon je? Naleznete v něm nejen úpravu podmínek a nároků na zubní lékaře, ale také podmínky pro uznávání způsobilosti zubních lékařů. Podle zákona stačí odborná a zdravotní způsobilost a také bezúhonnost.

  1. Zdravotní způsobilost prokážete lékařským posudkem.
  2. Odborně způsobilý zubní lékař má absolvované nejméně pětileté prezenční studium, které obsahovalo teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu zubní lékařství či stomatologie, pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003 – 2004.
  3. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nebo se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.

Všechny tyto náležitosti musíte doložit u příslušného správního úřadu spolu s dalšími dokumenty, které jsou nutné pro založení vlastní zubní ordinace. Ty probereme v dalších článcích. Pokud si zvolíte tento způsob založení vlastní zubní ordinace, musíte zvážit, zda to pro vás bude výhodné. Ponesete totiž veškerá rizika, která se budou s vaší vlastní zubní ordinací vázat a také budete ručit celým svým majetkem. A co příjmy? Je potřeba si uvědomit, že budete stále fyzickou osobou. To znamená, že budete odvádět daň z příjmů fyzické osoby, která činí 15 % a také vás čeká odvádění zdravotního a sociálního pojištění.

Vlastní zubní ordinace jako společnost s ručením omezeným

vlastní zubní ordinaceZaložit si společnost s ručením omezeným je trochu větším oříškem než podnikání jako živnostník. Pro její založení potřebujete především zakladatelskou listinu, která musí mít formu veřejné listiny, tu si sepíšete spolu s notářem.

Zakladatelská listina má své náležitosti stanovené v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech. V případě, že se rozhodnete společnost založit s dalšími zubními lékaři či jinými osobami, bude se dokument nazývat společenskou smlouvou. Důležitým krokem je zvolit si jméno obchodní společnosti, pro které jsou přesně stanovené podmínky. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným není stanoven, ale minimální vklad je částka 1,- Kč. Ten jde upravit a nastavit v zakladatelské listině.

Aby byl proces založení společnosti úspěšně dokončen, musíte požádat o zápis do obchodního rejstříku u příslušného Krajského soudu. Pro zápis musíte doložit kromě zakladatelské listiny ještě další přílohy jako například oprávnění k podnikání. Počítejte s tím, že vám celé zařizování zabere delší dobu.

Jaká rizika s sebou přináší tento způsob podnikání? Pokud budete splňovat zákonem stanovené povinnosti a splatíte výši svého vkladu, nebudete ručit svým majetkem. Ručeno bude pouze majetkem obchodní společnosti. Oproti živnostenskému podnikání je rozdíl v danění příjmů. Nejdříve musí být uhrazena daň z příjmů právnické osoby, která činí 19 %. Následně dochází k vyplacení příjmů lékaře jako fyzické osoby a vy musí uhradit daň z příjmů fyzické osoby a to 15 %, jak bylo řečeno výše.
V neposlední řadě se musíte zamyslet například nad povinnostmi, které se pojí s určitými typy podnikání, ať je to komunikace právnických osob prostřednictvím povinné datové schránky, vedení účetnictví nebo daňové evidence. Musíte si také uvědomit a promyslet, jak chcete v budoucnu pracovat, zda máte v plánu převádět práci na jinou osobu, či být stále sám svým pánem a mít dohled nad vývojem zubní praxe. Jednoznačnou odpověď na otázku Co pro mě bude výhodnější? si proto musíte nalézt sami.