Co všechno potřebujete k založení zubní ambulance?

Datum: 5. 7. 2021

Seznam dokumentů k založení zubní ambulance, kterým byste se měli řídit, zveřejnila Česká stomatologická komora ve spolupráci s Ing. Jiřím Šustou. Zde ale najdete seznam aktualizovaný pro rok 2020. Dokumentaci k založení zubní ambulance lze rozdělit do několika kategorií, a to na základní dokumenty, dokumenty k dodržování zákonů z oblasti hygieny, bezpečnosti práce a požární ochrany, dokumenty ke zdravotnickým prostředkům a dokumenty k RTG zařízení, plynovým zařízení, elektroinstalaci tlakových nádob, odpadům a dodatkovou dokumentaci.

Základní dokumentace k založení zubní ambulance slouží především k ověřování důležitých informací. Používá se při kontrolách zařízení či jednání s jinými institucemi.

Mezi tyto materiály patří:

 1. Rozhodnutí správního úřadu o registraci
 2. Doklad o identifikačním čísle osoby
 3. Osvědčení o odborné způsobilosti včetně diplomu, který dokládá specializaci
 4. Osvědčení o registraci u správce daně
 5. Přihlášení k ČSSZ a ZP
 6. Smlouva o nájmu nebytových prostor (případně je možný doklad o vlastnictví nemovitosti)

Bezpečnost práce a hygiena v zubní ambulanci

Založení zubní ambulanceDokumentaci z oblastní hygieny pak upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Z ní vyplývá, že je potřeba si uschovat následující listiny:

 1. Provozní řád
 2. Rozhodnutí Krajské hygienické stanice o schválení provozního řádu
 3. Protokoly o zkouškách sterilizační techniky
 4. Smlouva o praní prádla a smlouva o odběru nebezpečných odpadů

Bezpečnost práce a požární ochrana v zubní ambulanci řeší nepřeberné množství nařízení. My jsme vám práci s jejich studováním ulehčili a níže naleznete seznam dokumentů, které musíte určitě vyřídit:

 1. Osvědčení o školení Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně
 2. Protokol o školení bezpečnosti práce a o školení požární ochrany
 3. Zápisy z revizních kontrol u hasicích přístrojů, hromosvodů či komínů

Zdravotnické prostředky v zubní ambulanci

Dokumentace týkající se zdravotnických prostředků v zubní ambulanci přímo upravuje zákon č.268/2014 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích. Ten udává výčet následující nezbytné dokumentace:

 1. Protokoly o technických kontrolách a protokoly o elektro revizích
 2. Karty přístrojů
 3. Pořizovací doklady k prostředkům a jejich návody k použití včetně záručního listu
 4. Doklad o prohlášení o shodě
 5. Záznamy o instruktážích a školení obsluhy, prohlídkách, údržbě a opravách, o nežádoucích příhodách
 6. Zařazení zdravotnické techniky do kategorií
 7. Vnitřní předpis o skladování léčiv a dezinfekčních prostředků a o manipulaci s léčivy

Odpady a elektroinstalace v zubní ambulanci

Dokumentace týkající se odpadů je další položkou, kterou je nutné pro otevřené vlastní zubní praxe vyřešit. Její náležitosti jsou stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a dále zákony č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší. Všechny tři předpisy stanovují vaše určitá práva a povinnosti při nakládání s odpady. Mezi dokumenty, které v této oblasti potřebujete mít, spadá:

 1. Povolení k vypouštění nebezpečných látek do odpadních vod
 2. Povolení k vypouštění emisí
 3. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Elektroinstalace tlakových nádob je samostatnou kategorií potřebné dokumentace. Mezi důležité listiny nespadají pouze různá povolení úřadů či smlouvy, vše musí splňovat také určité normy, a tudíž si musíte shromažďovat i následující dokumenty:

 1. Revize a kontroly elektrických spotřebičů
 2. Elektrotechnické předpisy
 3. Revize elektrických zařízení
 4. Revize tlakových nádob

Rentgen v zubní ambulanci

Založení zubní ambulanceZařízení RTG může být při nesprávném užívání či závadnosti nepochybně velmi nebezpečným. Proto i dokumentace, které se jím zabývají, mají vlastní kategorii. Jejich užívání upravuje zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon a vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně. Pro RTG zařízení musíte mít k dispozici:

 1. Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího zařízení
 2. Protokol o přejímací zkoušce a o předání zařízení
 3. Návody k použití a provozní předpisy
 4. Registrační karta zubního rentgenového přístroje
 5. Program zabezpečení jakosti a program monitorování
 6. Důkaz optimalizace radiační ochrany
 7. Vnitřní havarijní plán

Do dodatkové dokumentace se pak řadí např. pracovní smlouvy, mzdové výměry, protokoly o kontrolách, smlouvy o pojištění, smlouvy o dodávkách energií a v neposlední řadě karty pacientů. Je to opravdu velké množství dokumentace a nekonečného papírování. Pokud si nebudete vědět rady, jak některý z výše zmíněných dokumentů získat, nevěšte hlavu! V navazujících článcích zjistíte, jak postupovat a navíc vám pomůžeme s jejich přípravou.