Všeobecné obchodní podmínky
programu Young dentist

(dále jen „Podmínky“)
(Stav k 4. 10. 2022)

Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

MDDr., Bc. Tomáš Machač, se sídlem Brno, Rybářská 1006/5a, 603 00 IČ: 75824566, e-mail info@youngdentist.cz, (dále jen „Provozovatel“), zaštiťuje databázi digitálního obsahu – program Young Dentist, (dále jen „Program“), jehož prostřednictvím mohou účastníci Programu jako poskytovatelé Slevového programu, (dále jen „Poskytovatelé“) prezentovat informace, slevy, školení a výhodné podmínky ostatním účastníkům Programu jako uživatelům Programu, (dále jen „Uživatelé“), (Poskytovatelé a Uživatelé dále společně jen jako „Účastníci“). Program je udržován a rozvíjen Provozovatelem a jeho cílem je zajistit Uživatelům:
• odborná školení;
• odborné diskuse;
• výhodnější možnosti pro nákup materiálů, služeb a věcí movitých

1.2

Účastníci jsou povinni při každém použití Programu akceptovat a dodržovat tyto Podmínky.

Článek 2
OPRÁVNĚNÍ K ÚČASTI NA PROGRAMU

2.1.

Jako Uživatelé se mohou registrovat pouze studenti minimálně prvního (1.) ročníku studijního oboru zubní lékařství v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice, nebo vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru zubní lékařství na vysoké škole v České republice. Registrovat se mohou také absolventi shora uvedeného oboru zubní lékařství a dentální hygienistky.

2.2.

Účastník je povinen uvést při registraci do Programu pravdivé údaje a neprodleně Provozovateli hlásit případné změny údajů, které byly vyžádány při registraci. Pokud byly při registraci uvedeny chybné nebo nepravdivé údaje nebo Účastník neinformoval Provozovatele o nutnosti opravy nebo změny do dvou (2) pracovních dnů, může být Poskytovatel s okamžitou platností z Programu vyškrtnut.

2.3.

Účast na Programu je pro stávající i nově registrované Účastníky s účinností od 1.6.2019 zdarma.

2.4.

Účast na Programu vzniká Účastníkům v okamžiku registrace, tedy v okamžiku stisknutí tlačítka „odeslat registrační formulář“. Registrace je uzavřena v českém jazyce prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, popř. jinak; Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Uživateli při použití prostředků komunikace na dálku, zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj., si hradí sám dle aktuálního sazebníku dodavatele.

2.5.

Účast na Programu trvá až do okamžiku jednostranného ukončení registrace ze strany Provozovatele formou vyškrtnutí, nebo ze strany Uživatele na základě vlastnoručně podepsaného písemného oznámení doručeného na adresu Provozovatele.

2.6.

Pokud uživatel výslovně neposkytne svůj souhlas se zpřístupněním digitálního obsahu ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od registrace, má právo odstoupit od registrace do 14 dní od provedení registrace dle bodu 2.4. těchto Podmínek.

2.7.

Registrační formulář je uložen elektronicky u Provozovatele; Uživatel má právo na vyžádání obchodních podmínek, registračního formuláře a evidence plateb (pokud byly realizovány) v elektronické podobě.

2.8.

Uživatel odesláním registračního formuláře souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu, v jakém jsou evidovány Provozovatelem, tj. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ zaměstnavatele, datum narození, rok ukončení vzdělání, přímo jednotlivým Poskytovatelům sídlícím v České republice a členských státech EU k marketingovým účelům.

Článek 3
PROGRAM JAKO ZPROSTŘEDKOVATEL

3.1.

Provozovatel v rámci Programu vystupuje pouze jako zprostředkovatel. Přijímá nabídky Poskytovatelů a zpřístupňuje je Uživatelům, zajišťuje kontakt a zprostředkování příležitosti k uzavření smluv mezi Účastníky Programu a udržuje a provozuje Program. Provozovatel se nezavazuje zajistit, aby třetí osoba plnila.

3.2.

Program slouží ke zprostředkování a prezentaci nabídky. Provozovatel neuzavírá žádnou smlouvu s Účastníky v okamžiku, kdy nabídek využívají.

3.3.

Za obsah nabídky a za její soulad se zákonem je odpovědný pouze její Poskytovatel.

3.4.

Uzavření smlouvy probíhá mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který chce nabídky využít. Objednávka zvýhodněné nabídky směřuje přímo na příslušného Poskytovatele. Provozovatel nepřijímá žádné objednávky a není osobou zmocněnou k jakémukoliv jednání za Poskytovatele či Uživatele.

3.5.

Za obsah nabídky ručí pouze Poskytovatel. Program ani Provozovatel negarantuje ani kvalitu nabízených služeb nebo produktů ani bonitu a ochotu Uživatelů či Poskytovatelů plnit.

3.6.

Účastníci jsou povinni na vyžádání informovat Provozovatele o veškerých využitých nabídkách, a to bez zbytečného odkladu.

Článek 4
Ochrana osobních údajů

4.1.

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

4.2.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje za účelem jeho registrace a vedení jeho uživatelského účtu a své interní evidence, výkonu práv a povinností plynoucích z obchodních podmínek k dosažení cíle programu Young Dentist, plnění zákonných povinností spojených s vedením evidence a účetnictví, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ zaměstnavatele, datum narození, rok ukončení vzdělání. (dále společně vše jen jako „osobní údaje”). Podmínka zákonnosti ve smyslu ust. Článku 6 Nařízení je v případě uvedeného zpracování osobních údajů splněna.

4.3.

Uživatel může udělit zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely, jako je zasílání obchodních sdělení a informací a může jej kdykoli odvolat prostřednictvím výše uvedeného emailu. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních údajích.

4.5.

Veškeré údaje získané od Uživatele jsou užívány výhradně pro potřebu Provozovatel a nebudou bez jeho souhlasu poskytovány třetím osobám, s výjimkou partnerů programu Young Dentist, uvedených na www.youngdentist.cz (Poskytovatelé), k čemuž Uživatel poskytl svůj souhlas. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Faktury a další účetní doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

4.6.

Provozovatel poskytuje v souladu s Nařízením Uživateli následující informace:

– Správcem osobních údajů je Provozovatel. Kontaktní údaje Provozovatele jsou uvedeny výše.
– Účely zpracování osobních údajů jsou uvedeny výše.
– Případnými příjemci osobních údajů vyjma již výše uvedených subjektů jsou toliko orgány, vůči nimž plní Provozovatel své zákonné povinnosti.
– Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
– Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účasti Uživatele na programu Young Dentist, ledaže z obecně závazných právních předpisů pro archivaci účetních dokladů vyplývá delší doba, po kterou musí být osobní údaje archivovány.
– Uživatel má právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi Provozovatele. Uživatel má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
– Poskytnutí osobních údajů Provozovateli je zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí by mělo za následek nemožnost dostát povinnostem Provozovatele vyplývajícím z těchto obchodních podmínek, jakož i jeho dalším zákonným povinnostem.
– Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
– Provozovatel nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným než uvedeným účelem.
– Uživatel má právo žádat Provozovatele o potvrzení, zda osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.
– Opakované kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být zpoplatněny.

4.7.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Článek 5

AKCE POŘÁDANÉ PROVOZOVATELEM A ZAKOUPENÍ VSTUPENEK

5.1.

Provozovatel je oprávněn na portálu Programu nabízet Uživatelům vstupenky, tj. elektronická forma dokladu vydaného Provozovatelem za stanovenou cenu (dále jen „Vstupenka“ nebo „Vstupenky“), který opravňuje jeho držitele ke (zpravidla jednorázovému) vstupu na konkrétní odborné školení, odborné diskuze nebo jiné akce pořádané Provozovatelem (dále jen „Akce“) pořádanou ve stanovený termín a čas a na stanoveném místě.

5.2.

Provozovatel zajišťuje prodej a distribuci Vstupenek. Ceny Vstupenek na jednotlivé Akce stanovuje Provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit výši ceny Vstupenek. Případná změna ceny Vstupenky se nedotýká již zakoupených Vstupenek.

 

5.3.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu a místa konání Akce, přičemž zakoupením Vstupenky Uživatel toto oprávnění Provozovatele bere na vědomí a přijímá jej.

 

5.4.

Uživatel Vstupenku zakoupí ze svého registrovaného účtu závaznou objednávkou a uhrazením stanovené kupní ceny Vstupenky prostřednictvím platební brány (dojde k uzavření kupní smlouvy). Uživatel zakoupením Vstupenky (tj. závazným objednáním a úhradou ceny Vstupenky) potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zejména s tímto článkem a s těmito souhlasí. Vstupenka bude po uhrazení její ceny Uživatelem Provozovatelem zaslána na e-mailový účet Uživatele.

 

5.5.

Uživatel je povinen neprodleně po obdržení Vstupenky zkontrolovat její obsah, správnost a úplnost. V případě vady Vstupenky je Uživatel povinen oznámit bezprostředně po jejím obdržení, a to na e-mailovou adresu info@youngdentist.cz. V případě, že Uživatel neobdrží Vstupenku ani do dvou dnů od její úhrady, oznámí tuto skutečnost neprodleně Provozovateli.

 

5.6.

Uživatel je povinen dodržovat pokyny a pravidla Akce stanovená Provozovatelem. Uživatel je povinen se prokázat Vstupenkou v místě konání Akce. Uživatel je dále povinen se podrobit provoznímu a návštěvnímu řádu. Uživatel je rovněž povinen dodržovat případná opatření proti šíření jakýchkoliv nemocí a/nebo pro ochranu zdraví. Uživatel je rovněž povinen chovat se na Akci adekvátně a přiměřeně v souladu s etickými a mravními pravidly. V případě, že Uživatel povinnosti dle tohoto odstavce nebude dodržovat, je Poskytovatel oprávněn zakázat Uživateli vstup na Akci / vykázat jej z Akce.

 

5.7.

Uživatel, který je spotřebitel, NENÍ oprávněn odstoupit od (smlouvy o) koupi Vstupenky dle tohoto článku 5 podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť koupě Vstupenky je svou povahou smlouvou o využití volného času, které je Provozovatelem poskytováno v určeném termínu (dle § 1837 odst. k) občanského zákoníku). Uživatel, který je podnikatel rovněž není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi Vstupenky.

 

5.8.

Vstupenku Uživatel není oprávněn vrátit nebo vyměnit, nedohodne-li se s Provozovatelem jinak. V případě, že dojde ke změně termínu Akce nebo ke zrušení Akce, má Uživatel vůči Provozovateli právo na získání poukazu na další nákup na webu Programu nebo na vrácení kupní ceny Vstupenky.

 

5.9.

Uživatel zakoupením Vstupenky bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel a jím pověřené osoby jsou oprávněni na Akcích pořizovat fotografie a záznamy, a to zejména pro propagaci své činnosti, resp. Programu.

Článek 6

Nákup movitých věcí

6.1.

Provozovatel je oprávněn na webu Programu nabízet ke koupi Uživatelům movité věci, které Uživatel po uhrazení kupní ceny a převzetí nabude do svého vlastnictví (dále jen „Zboží“). V případě, že Uživatel nakupuje s uvedením IČ nebo je právnickou osobou nebo jedná v rámci své podnikatelské činnosti, jedná se o Uživatele – podnikatele. Tento článek 6 se nevztahuje na nákup Vstupenek na Akci dle článku 5 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

6.2.

Uživatel Zboží zakoupí ze svého registrovaného účtu závaznou objednávkou a uhrazením stanovené kupní ceny Zboží prostřednictvím platební brány (dojde k uzavření kupní smlouvy). Uživatel při zadávání objednávky vybírá Zboží, počet kusů, příp. způsob platby a způsob doručení. Náklady na dodání (doručení) hradí Uživatel. Uživatel zakoupením Zboží (tj. závazným objednáním a úhradou ceny Zboží) potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zejména s tímto článkem a s těmito souhlasí.

 

6.3.

Uživatel se stává vlastníkem Zboží úplným uhrazením kupní ceny Zboží a poštovného / poplatku dopravci. Poskytovatel Uživateli předá věc po uhrazení kupní ceny. Je-li Uživatel podnikatel, je Zboží předáno okamžikem předáním dopravci. Je-li Uživatel spotřebitel, je Zboží předáno okamžikem předáním Zboží Uživateli dopravcem. Provozovatel předá Zboží v ujednaném množství, provedení a jakosti, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody přechází na Uživatele převzetím Zboží.

 

6.4.

Uživatel bere na vědomí, že zakoupení Zboží nezakládá práva na užívání registrovaných značek, obchodních názvů apod., není-li v sjednáno či uvedeno jinak.

 

6.5.

Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od (smlouvy o) koupi Zboží do 14. dní od přijetí (převzetí) Zboží bez udání důvodů, v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Uživatel odstoupí písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu info@youngdentist.cz. Uživatel (spotřebitel), který odstoupil od smlouvy o koupi Zboží je povinen Zboží Provozovateli vrátit ve lhůtě 14 dnů od písemného odstoupení od smlouvy. Provozovatel v takovém případě vrátí Uživateli (spotřebiteli) finanční plnění, které od Uživatele přijal. Provozovatel není povinen vrátit finanční plnění dříve, než mu Uživatel Zboží předá. Jestliže Uživatel, který je spotřebitel zvolí při vracení Zboží jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží nabízený Provozovatelem, vrátí Provozovatel Uživateli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Uživatel je povinen Zboží pro přepravu dostatečně zabalit, vrátit v původním obalu, bez známek opotřebení a bez poškození.

 

6.6.

Pro odstoupení od smlouvy o koupi Zboží dle čl. 6.5 těchto Podmínek uvede Uživatel (spotřebitel) ve zprávě o odstoupení:

 • Výslovné sdělení, že tímto odstupuje od smlouvy o koupi Zboží
 • Kontaktní údaje Provozovatele (MDDr., Bc. Tomáš Machač, se sídlem Brno, Rybářská 1006/5a, 603 00, IČ: 75824566)
 • Číslo objednávky Zboží
 • Datum objednání Zboží a datum přijetí (převzetí) Zboží
 • Jméno a příjmení Uživatele
 • Adresa Uživatele
 • Telefonní spojení
 • Číslo bankovního účtu Uživatele pro vrácení finančních prostředků

 

6.7.

Provozovatel odpovídá Uživateli, že Zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Uživatel je oprávněn v ve lhůtě 24 měsíců od data převzetí zboží uplatnit práva z vadného plnění, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. Uživatel je povinen vadu vytknout a popsat (fotograficky zaznamenat) a zaslat na e-mail info@youngdentist.cz, včetně čísla objednávky, na základě které Zboží od Provozovatele pořídil. V tomto e-mailu rovněž výslovně uvede, že uplatňuje práva z vadného plnění a jaký způsob vyřízení vytknutí vad je Uživatelem požadován. Uživatel (spotřebitel) má nárok na úhradu nejnižších možných účelně vynaložených nákladů.

 

6.8.

Je-li vada Zboží podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy. Je-li vada Zboží nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Uplatnění práva z vad Uživatele, který je spotřebitel, musí být Provozovatelem vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vytknutí vad. Lhůta běží ode dne následujícího po dni vytknutí vad Uživatelem (spotřebitelem). Uživatel je však v takovém případě povinen poskytnout nezbytnou součinnost k ověření vytknuté vady Zboží.

 

6.9.

Provozovatel neodpovídá za vady Zboží:

 • byla zohledněna v kupní ceně
 • vada vznikla mechanickým poškozením nebo zásahem způsobeným Uživatelem
 • opotřebení Zboží způsobené obvyklým užíváním
 • vada vznikla v důsledku vnější události, kterou Provozovatel nemohl ovlivnit
 • u použitého Zboží za vady odpovídající míře používání a opotřebení
 • na které byl Uživatel výslovně Provozovatelem upozorněn a/nebo Uživatel o těchto věděl

 

 

6.10.

Pro řešení mimosoudních sporů Provozovatel doporučuje nejprve kontaktovat jej na emailu info@youngdentist.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů může být uskutečněno za účasti České obchodní inspekce.

Článek 7
ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.

Každá změna těchto Podmínek nabývá účinnosti po zveřejnění na internetových stránkách Programu.

7.2.

Pokud budou shledána jednotlivá ustanovení těchto Podmínek neúčinná, neplatná nebo nevykonatelná, nebo budou tyto Podmínky obsahovat mezery, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení. Místo neúčinných, neplatných a nevykonatelných ustanovení platí jako dojednaná ta ustanovení, která nejvíce odpovídají smyslu a účelu původních ustanovení a v těchto Podmínkách vyjádřenému záměru. To samé platí i ohledně mezer těchto Podmínek.

7.3.

Se stížnostmi se Uživatel může obrátit na Provozovatele. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se Uživatel může obrátit na příslušný státní orgán.