Odborný zástupce

Datum: 8. 2. 2022

Založit si středisko stomatologické péče a nebýt zubním lékařem?

Nebo nesplňujete podmínky k výkonu povolání zubního lékaře, a přesto chcete otevřít zubní praxi?

Ano i to lze. V minulých článcích jsme si již předestřeli podmínky pro výkon povolání zubního lékaře, a tudíž je již nebudeme detailněji rozebírat. Řekneme si však, kdo je to odborný zástupce, jak tento institut funguje, kdo tuto funkci může zastávat a jaké jsou jeho povinnosti. Pro ty, kteří již pojem odborný zástupce znají, přinášíme informace o změnách, které mají již brzy nastat.

 

K založení vlastní zubní praxe je potřeba být způsobilý k samostatnému výkonu zdravotnického povolání. V oboru zubní lékař nebo v oborech specializačního vzdělávání zubních lékařů, se vyžaduje způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře alespoň v jednom z těchto oborů. Tuto podmínku stanovuje zákon č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování“).

Ustanovení § 12 zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování pak ukládá, že poskytovatel, který je fyzickou osobou, musí být způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře anebo je povinen ustanovit odborného zástupce s touto způsobilostí.

V případě, kdy se jedná o poskytovatele, kterým je právnická osoba, musí dojít k ustanovení odborného zástupce se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání vždy. Z čehož vyplývá, že jestliže chcete mít vlastní zubní praxi, kde budete povolání zubního lékaře vykonávat sám, tudíž v pozici osoby samostatně výdělečně činné, není potřeba mít odborného zástupce k výkonu tohoto povolání, neboť způsobilý k výkonu činnosti budete přímo Vy sami. V případě, kdy se bude jednat

o právnickou osobu, a to ať například společnost s ručením omezeným či akciovou společnost apod., je nutné ustanovit odborného zástupce, který zaštítí právě podmínku možného výkonu povolání zubního lékaře.

Nyní si pojďme říct kdo je tedy vlastně odborný zástupce, kdo jím může být a jaké má povinnosti.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování se odborným zástupcem zabývá ve svém § 14. Jedná se tedy o osobu, která odborně řídí poskytování zdravotních služeb. Podle řádu České stomatologické komory č. 1/2020 ze dne 21. června 2020, organizační řád (dále jen „řád České stomatologické komory“), se odborným zástupcem se rozumí člen Komory, který byl poskytovatelem zdravotních služeb ustanoven do funkce odborného zástupce a který je jako odborný zástupce uveden v platném rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb tohoto poskytovatele. Podmínky pro výkon této funkce je způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, členství v České stomatologické komoře, plná svéprávnost, bezúhonnost disciplinární i trestní.

Mezi povinnosti odborného zástupce

pak spadá určitá přítomnost ve zdravotnickém zařízení poskytovatele, kontrola řádného plnění všech povinností poskytovatele zdravotních služeb, které mu ukládají právní předpisy i kontrola zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické povolání u poskytovatele zdravotních služeb. Kontrolovat plnění povinností stanovených řády a stanovisky České stomatologické komory, poskytovat součinnost orgánům této komory. Detailnější rozbor těchto povinností naleznete v již citovaném řádu České stomatologické komory.

  • 14 odst. 2 zákona o zdravotních službách a podmínkách pro jejich poskytování pak určuje, jak vypadá vztah mezi právnickou osobou a odborným zástupcem. Funkce odborného zástupce musí být vykonávána v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli. Tato podmínka neplatí, je-li odborný zástupce statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu poskytovatele nebo je-li odborný zástupce manželem nebo registrovaným partnerem poskytovatele; i v tomto případě musí být odborný zástupce k poskytovateli ve smluvním vztahu.

V tomto spojení Vás možná hned napadne otázka, proč musíte jakožto jediná osoba figurující

ve společnosti s ručením omezeným ustanovit odborného zástupce, jestliže jste způsobilý k výkonu povolání zubního lékaře stejně, jako zubní lékař, který vykonává takové povolání jako osoba samostatně výdělečně činná. V tomto případě musíme upozornit na skutečnost, že jestliže podnikáte jako fyzická osoba, tudíž osoba samostatně výdělečně činná, váže se podmínka způsobilosti výkonu zubního lékaře přímo na Vaši osobu a výkon této činnosti nelze převést

na jinou fyzickou osobu. Naopak právnická osoba, která nemusí, avšak může existovat za účasti více osob, nejen jedné, jejichž fungování si řídí sama svými orgány, musí s ohledem na její systematiku a charakter ustanovit odborného zástupce, který zaštítí skutečnost, že může docházet ze strany právnické osoby k výkonu poskytování služeb zubního lékařství. A jelikož převod obchodní společnosti je zcela možný a běžný, mohlo by dojít například k situaci, že svou společnost s ručením omezeným, kde figurujete pouze vy, převedete na jinou osobu, která bude ve společnosti rovněž figurovat sama, avšak již nebude způsobilá k výkonu povolání zubního lékaře. Tato skutečnost je stejná jako u jiných výkonu povolání, ke kterým je potřeba určité povolení či osvědčení. To však neznamená, že tímto zástupcem nemůžete být přímo Vy, budete však zapsán do rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatele, a zůstanete tam nadále i v případě převodu právnické osoby, jestliže nedojde k Vašemu nahrazení. Bez něj totiž nemůže k poskytování zdravotnické péče dojít.

Usnesením České stomatologické komory ze dne 12. 12. 2020,

došlo ke vzniku další podmínky pro možnost výkonu funkce odborného zástupce, kterou je osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce. K vydání takového osvědčení je potřeba absolvování vzdělávacího kurzu pro odborné zástupce v rozsahu 5 vyučovacích hodin, a to nejméně jedenkrát za 5 let; obsah, formu a další požadavky na vzdělávací kurz stanoví představenstvo Komory a platné osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou nebo souvislý výkon povolání zubního lékaře alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně po dobu nejméně 5 let a celoživotní vzdělávání v rozsahu nejméně 30 kreditů získaných za dobu 5 let. Takové osvědčení je vydáváno s platností na pět let. Jestliže však k 1. 1. 2023 nebude již ustanovený odborný zástupce splňovat i tuto podmínku, bude povinen rezignovat na svou funkci.

Tak tuto lhůtu nepropásněte a absolvujte povinný kurz…