7 nejdůležitějších dokumentů k otevření zubní ambulance

V předchozím článku jste zjistili, jaká všechna povolení i dokumenty potřebujete získat předtím, než si založíte vlastní zubní ambulanci. V tomto článku se dozvíte, kde získat tzv. základní dokumentaci k otevření zubní ambulance – ta slouží především k ověřování důležitých informací při různých kontrolách a jednáních.

Co patří mezi základní dokumentaci k otevření zubní ambulance?

 • Rozhodnutí správního úřadu o registraci,
 • rozhodnutí správního úřadu se souhlasem o vybavení, rozsahu a druhu zdravotní péče,
 • doklad o identifikačním čísle osoby,
 • osvědčení o odborné způsobilosti včetně diplomu, který dokládá specializaci,
 • osvědčení o registraci u správce daně,
 • přihlášení k České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně,
 • smlouva o nájmu nebytových prostor, kterou můžete případně nahradit dokladem o vlastnictví nemovitosti.

Na koho se při vyřizování obrátit dokumentů k otevření zubní ambulance?

Rozhodnutí správního úřadu o registraci nestátního zdravotnického zařízení

V případě získání tohoto oprávnění je třeba postupovat podle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Co to znamená? To znamená, že se musíte obrátit na krajský úřad, pod který spadá vybrané – tedy vaše – zdravotnické zařízení.
Jako žadatel musíte splňovat několik kritérií:

 • Být starší 18 let,
 • být plně svéprávní a bezúhonní,
 • být způsobilí k samostatnému výkonu povolání v oboru zdravotní péče, kterou poskytujete jako zdravotní službu,
 • případně být členem komory, jestliže je členství podmínkou pro výkon vybraného povolání, nebo ustanovit odborného zástupce,
 • zároveň musíte být oprávněni užívat k poskytování svých služeb zdravotnické zařízení, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení,
 • důležité je také zajistit personální zabezpečení poskytovaných služeb,
 • v neposlední řadě orgán ochrany veřejného zdraví musí schválit provozní řád vaše zdravotnického zařízení podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pro získání zmíněného oprávnění je potřeba krajskému úřadu doručit písemnou žádost. Ta musí obsahovat vaše jméno (případně jména), příjmení (případně rodné příjmení), státní občanství, adresu trvalého pobytu na území ČR, datum a místo narození. Dále nezapomeňte na své identifikační číslo, pokud vám bylo přiděleno, formu zdravotní péče a obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče. Důležité jsou také tyto informace – adresa místa, případně míst, kde budete poskytovat své zdravotní služby, datum, k němuž chcete svou praxi zahájit a dobu, po kterou hodláte tyto služby poskytovat, pokud žádáte o udělení oprávnění na určitou dobu.

Pro žádost neexistuje jednotný předem definovaný formulář, různé vzory jsou však k nalezení na webech jednotlivých krajských úřadů. A při podávání žádosti počítejte se správním poplatkem ve výši 1 000 Kč.

K žádosti nezapomeňte přiložit doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu povolání, doklad o bezúhonnosti, seznam zdravotnických pracovníků a dalších odborných pracovníků, které ve svém zařízení zaměstnáte – a to v rozsahu požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Přiložte také prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle výše zmíněného zákona. K žádosti je třeba dodat i rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení, které vydává orgán ochrany veřejného zdraví. Nesmí chybět ani provozní řád, z něhož vyplývá vaše oprávnění užívat vybrané prostory k poskytování zdravotních služeb.

Celistvý výčet všech potřebných příloh naleznete v § 18 zákona o zdravotnických službách.

Doklad o identifikačním čísle osoby

Získání tohoto dokladu není složité. Stačí se dostavit na kontaktní místo veřejné správy a požádat o vydání dokladu o přidělení identifikačního čísla osoby. Identifikační číslo získáte ve chvíli, kdy si založíte právnickou osobu, nebo vám bude uděleno oprávnění k činnosti jako fyzické osobě. Na tomto místě vám bude také vydán veřejný výpis z registru osob, který je zároveň také vyžadovaným dokladem.

Osvědčení o odborné způsobilosti včetně diplomu, který dokládá specializaci

Osvědčení o odborné způsobilosti k otevření zubní ambulance, vydává Česká stomatologická komora, přesnější informace proto naleznete v jejím organizačním řádu.

Osvědčení o registraci u správce daně

Nezáleží na tom, zda podnikáte jako fyzická, nebo právnická osoba. Tak, či tak provádíte výdělečnou činnost, ze které je potřeba odvádět daň. Proto je nutné, abyste si podali přihlášku k registraci u správce daně. V této přihlášce musíte uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní – další informace o svých právech a povinnostech najdete v zákonech o dani z příjmů fyzických osob nebo o dani z příjmů právnických osob.

A jak přihláška k registraci vypadá? Využít můžete formulář od Ministerstva financí ČR. Její vyřizování vám pak ulehčuje možnost elektronického podání. To najdete na internetových stránkách ministerstva a ušetříte si tak běhání po úřadech.

Přihlášení k České správě sociálního zabezpečení a ke zdravotní pojišťovně

Obě tato uvedená potvrzení vám vystaví po registraci u obou institucí. Jako každý podnikatel či zaměstnanec musíte odvádět zákonem stanovená pojištění. V případě, že se rozhodnete mít své zaměstnance, je nezbytné zaregistrovat se také do registru zaměstnavatelů, který je veden právě Českou správou sociálního zabezpečení.

Smlouva o nájmu nebytových prostor nebo doklad o vlastnictví nemovitosti k otevření zubní ambulance

Pokud si lámete hlavu, kde vzít doklad o vlastnictví nemovitosti, tak nemusíte mít obavy. Nejjednodušší cestou je výpis z katastru, který dokládá vlastnické právo k dané nemovitosti. Je možné si jej zařídit elektronickou cestou v případě, že máte zřízen přístup k nahlížení do katastru nemovitostí, další možností je nechat si výpis vystavit přímo na katastrálním úřadu.

V dalším článku se dozvíte, jak si zaopatřit dokumentaci spadající do oblasti hygieny.